Valvontaehdot muuttuvat 1.1.2018 alkaen

Hyvät asiakkaamme,

vauriopoistettujen ajoneuvojen valvontaehdot muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Ennen tätä myyntiin asetettujen ajoneuvojen valvontaehdot pysyvät ennallaan.

Valvontaehtoihin on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä jotta ne vastaavat nykyajan tarpeisiin ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Tutustukaa uusiin valvontaehtoihin huolella:

NELIPYÖRÄMITTAUSTODISTUS

Ajoneuvosta vaaditaan nelipyörämittaustodistus.

Ajoneuvon pyöränkulmat on tarkastettava ja korjattava/säädettävä oikeaksi ennen rekisteröintikatsastusta. Katsastuksessa on esitettävä todistus pyöränkulmien oikeellisuudesta (ajoneuvovalmistajan/alustasarjan valmistajan ohjearvot on oltava liitteenä). Mittausarvojen on oltava tulostettuna mittauslaitteesta ja todistuksesta on selvittävä mittauksen suorittaja sekä käytetty mittauslaitteisto ja mitattu ajoneuvo.

 

ALUSTANMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Ajoneuvosta vaaditaan todistus vaurioituneen alueen alapuolisista mitoista.

Ajoneuvon alustan/alapuoliset mitat on korjattava (valmistajan edellyttämin menetelmin) oikeaksi ja mitattava. Mittaustulokset ja niiden oikeellisuus on esitettävä katsastuksen yhteydessä mittauspöytäkirjalla, josta on selvittävä ohjearvot, mitatut arvot, todistuksen antaja sekä käytetty mittauslaitteisto ja mitattu ajoneuvo.

 

KORINMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Ajoneuvosta vaaditaan todistus vaurioituneen alueen yläpuolisista mitoista (esim. kattopaarre tai B-pilari).

Ajoneuvon yläpuoliset mitat on korjattava (valmistajan edellyttämin menetelmin) oikeaksi ja mitattava. Mittaustulokset ja niiden oikeellisuus on esitettävä katsastuksen yhteydessä mittapöytäkirjalla, josta on selvittävä ohjearvot, mitatut arvot, todistuksen antaja sekä käytetty mittauslaitteisto ja mitattu ajoneuvo.

 

RUNGON MITTAPÖYTÄKIRJA

Ajoneuvosta on tarkastettava rungon mitat ohjearvojen osalta ennen rekisteröintikatsastusta.

Ajoneuvosta on esitettävä rungontarkastus ja/tai oikaisutodistus rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Mittaustulokset, valmistajan antamat ohjearvot, käytetty mittauslaitteisto sekä todistuksen antaja ja mitattu ajoneuvo on oltava merkitty mittauspöytäkirjaan.

 

RUNGON VAIHTO

Ajoneuvon runko on uusittava.

Rungon uusinnasta on esitettävä selvitys rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Mikäli käytetään käytettyä runkoa, on siitä esitettävä rungonmittaus-todistus, jolloin mittaustulokset, käytetty mittauslaitteisto sekä todistuksen antaja ja mitattu ajoneuvo on selvittävä mittauspöytäkirjasta. Mittauspöytäkirjan tulee olla mittalaitteesta tulostettu.

 

OIKAISU-, LIITOS-, JA/TAI VAIHTOTYÖN DOKUMENTOINTI

Ajoneuvon oikaisu-, liitos-, ja/tai vaihtotöistä vaaditaan dokumentointi valokuvin.

Työt on tehtävä korjausohjeiden mukaan ja niistä on esitettävä valokuvat oikaisu-, liitos-, ja/tai vaihtohetkellä, ennen kohteen maalaamista. Liitos- ja vaihtotyössä käytetyt korjaus/liitoslaitteet on pystyttävä erittelemään

Dokumentit tarkastetaan korjausvalvonnan ja/tai rekisteröintikatsastuksen yhteydessä.

 

KORJAUSOHJEEN KÄYTTÖ

Ajoneuvon vauriot on korjattava kyseisen ajoneuvon valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Korjauksen suorittajan tulee hankkia korjausohjeet. Ajoneuvon korjausohje, sekä selvitys ohjeen mukaisesta korjauksesta, on esitettävä rekisteröintikatsastuksen ja/tai korjausvalvonnan yhteydessä.

Annetusta selvityksestä on selvittävä ohjeen mukainen korjaus, sekä selvityksen antaja.

 

RAKENNEOSAN / OSAKOKONAISUUDEN VAIHTO

Ajoneuvoa korjatessa on vaihdettava erikseen määritelty rakenneosa (joka on mainittu viretiedossa, esim. runkoaisan etuosa).

Osan vaihto on tehtävä valmistajan ohjeen mukaan. Osan vaihto on dokumentoitava valokuvin sekä annettava selvitys työmenetelmästä ja käytetyistä laitteista.

Valokuvat ja selvitys, sekä valmistajan ohje kyseisen osan vaihtamiseksi, on esitettävä rekisteröintikatsastuksen ja/tai korjausvalvonnan yhteydessä.

 

KATSASTAMINEN KORJATTU ALUE ESILLÄ

Ajoneuvo esitettävä on katsastuksessa ilman korjattua aluetta peittäviä suojia, verhouksia tai muita pinnoitteita.

Korjausalue ja suojaus nimetään viretiedossa erikseen. Esim. helmamuovit, moottorinalasuoja.

 

VARAOSASELVITYS

Ajoneuvon korjaukseen käytettävistä varaosista on esitettävä kuitit tai varaosien alkuperästä on pystyttävä esittämään luotettava selvitys.

Dokumentit tarkastetaan rekisteröintikatsastuksen ja/tai korjausvalvonnan yhteydessä.

 

HYBRIDI- TAI SÄHKÖAJONEUVON KORJAUS

Hybridi- ja sähköajoneuvon korjaus on sähkötyötä ja korjauksessa edellytetään sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista.

Työn suorittajan on oltava riittävästi perehtynyt tai perehdytetty sähkötyön vaaroihin (Sähköturvallisuuslaki 56 §). Korjauksessa edellytetään sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 noudattamista. Lisäksi korjaajan on perehdyttävä korjattavan ajoneuvomallin sähköjärjestelmään turvallisen sähkötyön varmistamiseksi.

Korjauksen sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö on nimettävä sekä korjaajan pätevyys tarvittaessa osoitettava (esim. SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus ja/tai ajoneuvomallin sähköjärjestelmään perehtyminen) rekisteröintikatsastuksen ja/tai korjausvalvonnan yhteydessä.

 

KORJAUSVALVONTALOMAKE

Korjauksen valvonnassa käytetään valvovien tahojen yhteistä valvontalomaketta, joka toimitetaan korjaavalle taholle valvojan toimesta.

Korjausta ei saa aloittaa ennen kuin lomake on esitäytetty valvovan tahon toimesta ja toimitettu korjaajalle.

Lomakkeelle kirjattu yhdessä valvojan ja korjaajan kanssa sovitut valvonnan vaiheet.

Lomakkeelta selvittävä korjauksen valvonnan vaiheet, valvovan tahon yhteystiedot (valvojaan voidaan olla yhteydessä katsastuksen osalta) sekä valvonnan tulos hyväksytty/hylätty.

 

KORJAUSDOKUMENTTIEN VALVONTA

Katsastaja valvoo ajoneuvon korjausta korjaajan toimittamista dokumenteista (esimerkiksi valokuvat korjauksen välivaiheista). Valvonnassa käytetään korjausvalvontalomaketta.

Dokumenteista on käytävä ilmi ajoneuvon myyjän tai myyjän edustajan viretietoihin kirjaamien korjauskohteiden korjauksen oikeellisuus. Viretietoon on kirjattu, millaiset dokumentit katsastuksessa on esitettävä. Asiakkaan (katsastukseen esittäjän) on toimitettava katsastajalle vaaditut dokumentit tuotteen korjauksesta. Dokumentit liitetään ajoneuvon rekisteröintikatsastuksen digitoitaviin asiakirjoihin.

Kyseessä olevaa viretietoa voidaan käyttää myös muissa kuin vauriopoistetuissa ajoneuvoissa tällöin viretiedon laittaja vastaa viretiedon poistamisesta valvonnan jälkeen (muut kuin vakuutusyhtiön lunastamat ajoneuvot).

 

ASIANTUNTIJAVALVONTA

Ajoneuvon korjausta valvotaan erikseen vaadittavin dokumentein ja/tai asiantuntijan korjausvalvonta käynnillä. Valvonnassa käytetään korjausvalvontalomaketta.

Valvontaehdon asettajan nimeämä tapauskohtainen asiantuntija valvoo korjauksen aikana korjausta, sekä dokumentein, että tarvittaessa tekemällä valvontakäyntejä korjauksen aikana. Nimetyn asiantuntijan yhteystiedot ilmoitetaan ostajalle kaupankäynnin yhteydessä tai toimitetaan ostajalle myyjän toimesta kaupan jälkeen. Ostajan on oltava yhteydessä valvovaan asiantuntijaan ennen korjauksen aloittamista. Työ tulee tarkastuttaa valvovan asiantuntijan määräämällä tavalla ja sovitussa työvaiheessa. Asiantuntijalle esitettävät ja asiantuntijan hyväksymät dokumentit on esitettävä myös rekisteröintikatsastuksen yhteydessä.

 

TURVALAITESELVITYS

Ajoneuvon turvalaitteista vaaditaan dokumentit.

Ajoneuvon turvalaitteet on saatettava valmistajan edellyttämään kuntoon. Rekisteröintikatsastuksen ja/tai korjausvalvonnan yhteydessä on esitettävä selvitys turvalaitteiden korjauksesta ja/tai vaihdosta.

Mikäli valmistaja edellyttää uusien turvalaitteiden käyttöä, tulee niistä esittää dokumentti josta ilmenee että kyseinen tuote on ollut uusi (esim. varaosakuitti).

Näiden selvitysten lisäksi on esitettävä järjestelmätestausraportti, joka on mittalaitteesta tulostettu. Dokumenteista on käytävä ilmi niiden antaja, turvalaitteiden kunto/toimivuus ja testaukseen käytetty laitteisto.